หัวข้อ
วันที่
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรร 04-07-2018
     ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง รถบรร 31-05-2018
     ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 16-05-2018
     การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู 07-01-2018
     ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประส 22-11-2017
     ประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม" 16-11-2017
     โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง40 เมตร 14-11-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2 30-10-2017
     ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง 03-10-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256 25-09-2017
     ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 06-09-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 12-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะว 21-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์ 21-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ 21-07-2017
     ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic 17-07-2017
     ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดห 04-06-2017
     ประกาศอำเภอฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมฯ สมัยวิสามัญ ส 22-05-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 28-04-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสาม 27-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 24-04-2017
     ประกาศอำเภอฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สม 19-04-2017
     ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับการบ 24-02-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามั 07-02-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 07-02-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.สา 07-02-2017
     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาบุคคลเข้ารับการบ 01-02-2017
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 28-01-2017
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 26-12-2016
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปช 11-12-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 02-12-2016
     ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วน 18-11-2016
     ประกาศนโยบายด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 18-11-2016
     ประกาศนโยบายการเมืองและการบริหารกำกับดูแลองค์กร 09-11-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 31-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้ 10-10-2016
     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2016
     ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการ 07-10-2016
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปี 2559 30-09-2016
     การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการรายที่ยังไม่เค 19-09-2016
     ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ 11-09-2016
     ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักป 11-09-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 08-09-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 29-08-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 15-08-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 08-08-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 28-07-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 28-07-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 03-06-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 31-05-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป 17-05-2016
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมฯ ประจำปี 2559 08-02-2016
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ 08-02-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัย 08-02-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25 29-01-2016
     ประกาศสภาอบต.สารภี เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามั 29-01-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำปี 30-11-2015
     ประกาศการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ขององค์การบร 13-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ 16-09-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ 24-08-2015
     ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการประชุมสภาองค์ 11-08-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2558 ส 29-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 80 - 100 คน 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูด้านหน้า สำนักงา 28-07-2015
     โครงการกั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ หมู่ 28-07-2015
     โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้า 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบริเวณจากบ้านทุ่งหัวขว 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ส 28-07-2015
     โครงการต่อเติมห้องน้ำติดตัวอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CARE SEAL ) ภายในหม 28-07-2015
     โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบ ASPHALTIC COC 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อ คส 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนดินและลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นช่ว 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นช่วงๆ หมู 28-07-2015
     โครงการสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ( BOX CULVERT ) บริ 28-07-2015
     โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางลำจักราชเพื่อการเกษตรเป็ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ชนิด CARE SEAL ) หมู่ที่ 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 28-07-2015
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ห 28-07-2015
     ขอเชิญร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 10-07-2015
     ขอเชิญร่วมเปิดโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการของหญิงตั 02-07-2015
     ขั้นตอนการดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงตั้ 02-07-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 12-06-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี สมั 29-05-2015
     ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2 04-05-2015
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 18-02-2015
     แจ้งยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปร 11-02-2015
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 09-02-2015
     ขอเชิญร่วมหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ป 05-02-2015
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 04-02-2015
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี สมั 29-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ 19-11-2014
     เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับเงินสนับสนุนงบประ 08-09-2014
     ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2557 สมั 25-03-2014
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 10-02-2014
     ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนต 17-11-2013
     ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี 25 21-10-2013
     ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.25 09-07-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 31-05-2013
     การประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-255 25-04-2013
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่องการยื่นแบบแ 21-12-2012
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2555 03-12-2012
     ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 12-11-2012
     ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังกา 12-11-2012
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี สมั 08-11-2012
     คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 05-11-2012
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2555 02-11-2012
     เตือนภัย "ระวังมิจฉาชีพ" 19-10-2012
     ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้งสมาชิกส 30-09-2012
     ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี 06-08-2012
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี สมั 01-08-2012
     การต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 28-08-2011

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
เลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ต.สารภีอ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  30410

โทรศัพท์ 0-4475-6457โทรสาร   0-4475-6458

E-Mail: admin@abtsarapee.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology